Przydatne linki:

 

A A A

EFS-POKL


Europejski Fundusz Społeczny - EFS to  jeden z Funduszy strukturalnych, który służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia:
1.    aktywna polityka rynku pracy,
2.    przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
3.    kształcenie ustawiczne,
4.    adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości,
5.    wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Z EFS oraz ze środków krajowych (budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego) realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Do realizacji powyższych celów włączył się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej poprzez przystąpienie do projektu systemowego pn. : „Program  aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”. Realizacja powyższego projektu będzie trwać do 2013 roku.